FITweb

ZPĚT

Podrobná pravidla soutěže Hubneme do plavek

Organizátorem soutěže je Mladá fronta a.s, se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“).

Soutěž Hubneme do plavek časopisu Dieta (dále jen „soutěž“)

Oficiální pravidla soutěže

I. Organizace soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.1.2010 do 19.6.2010.

Organizátorem soutěže je Mladá fronta a.s, se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“).

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let, které splní podmínky účasti v soutěži.Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti Mladá fronta a.s.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá v časopise Dieta číslo 1/2010-6/2010.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba dle čl. II. těchto Oficiálních pravidel soutěže, která zašle do 28.2.2010 poštou na adresu sídla organizátora soutěže nebo e-mailem na adresu dieta@mf.cz svojí fotografií, údaj o tělesných mírách,váze a váhovém úbytku, kterého chce v průběhu soutěže dosáhnout. Tímto způsobem se účastník přihlašuje do soutěže.

Pravidla soutěže

Soutěžící zašlou na adresu sídla organizátora soutěže svoji fotografii, údaje o tělesných mírách a váze a váhovém úbytku, kterého chtějí v soutěži dosáhnout. Ze všech přihlášených soutěžících bude organizátorem soutěže vybráno 7 účastníků, kteří se soutěže zúčastní tzv. v přímém přenosu. Soutěžící v průběhu soutěže budou absolvovat pravidelné sportovní aktivity s fitness a aerobic lektorkou dle sestaveného cvičebního plánu, dodržovat jídelníček sestavený poradcem na výživu a absolvovat pravidelná přeměřování, focení, poskytování rozhovorů do časopisu Dieta a další dodatečné aktivity se soutěží spojené. Po ukončení termínu soutěže budou poradcem na výživu a fitness a aerobic lektorkou vybráni výherci soutěže jak ze 7 účastníků, kteří se soutěže zúčastní tzv. v přímém přenosu, tak i tři z ostatních účastníků, a to dle dosaženého váhového úbytku, fyzického zjevu a celkového zlepšení fyzického stavu a dosažené fyzické zdatnosti. Posouzení stanovených kritérií u jednotlivých účastníků soutěže bude zcela v kompetenci poradce na výživu a fitness a aerobic lektorky.

O výhře bude soutěžící informován organizátorem.

O předání a převzetí výhry bude na žádost organizátora sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení (včetně poštovních dokladů o doručení či předání zásilky) o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora i spolupořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve stanoveném termínu, propadá výhra ve prospěch organizátora.

Nárok na výhru soutěžícímu nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům soutěže žádné jiné závazky než ty, které jsou stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

IV. Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže je organizátor účastníka oprávněn ze soutěže vyloučit.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry v soutěži zatíženy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, dobu jejího trvání a výhry kdykoli v průběhu soutěže a je oprávněn soutěž kdykoliv v jejím průběhu bez náhrady odvolat.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely organizátora, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací průběhu a výsledků soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích organizátora, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv organizátorem. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a bezúplatné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla organizátora soutěže. Účastník soutěže dále výslovně souhlasí v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení organizátora prostřednictvím elektronické pošty, pokud organizátorovi v rámci soutěže sdělí též svoji elektronickou adresu. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla organizátora soutěže.

V. Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.fitweb.cz. Účastníci soutěže vyjadřují svou účastí v soutěži souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže a svou vůli být těmito pravidly vázáni.

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1.1.2010

17.12.2009 14:43 | aktualizováno 7.1.2010 17:56 |

NAHORU

Přečtením článku spálíte: Vaše váha: kg

nápověda
 

Pro přesnější výpočet si prosím nastavte výši své váhy. Výpočet je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, protože každý má jiný metabolismus.